Strava.cz pro Android/iOS
Strava.cz pro Android pro si můžete stáhnout z Google Play.
Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.

JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Školní jídelna Milovice
Dukelská 320, Milovice, 289 23
Telefon: 325 577 439, Účet: Moneta Bank : 162886158 / 0600

Vítejte na stránkách pro objednávání stravy ve Školní jídelně Milovice.

Nový školní rok 2019 / 2020

Adresa ŠJ Milovice : Školní jídelna, Dukelská 320,289 23 Milovice
Telefonní číslo : 325 577 439
Číslo účtu pro platby obědů : 162886158 / 0600
Variabilní symbol : rodné číslo strávníka
Konstantní symbol : 0308
Řěditelka ŠJ Milovice : Pelcová Iveta (telefon 721 104 342

Vážení rodiče - strávníci

Školní jídelna Milovice ,oznamuje všem rodičům,že s platností od 1.9. 2019 se navyšuje cena oběda o 2 Kč ,
pro věkové skupiny strávníků. ( viz.ceny uvedené níže ),výše jistiny se nemění.

Školní jídelna Milovice ,oznamuje všem rodičům ,strávníkům,že platba za obědy za měsíc červen 2019 bude provedená 15.6.2019.Aktuální finanční zůstatek (jistinu) je možné ponechat na účtu strávníka na nový školní rok
2019 / 2020 .
V případě ukončení docházky do ŠJ od září 2019 bude přeplatek následně vrácen na Váš účet . Žákům ZŠ T.G. Masaryka bude vrácená záloha za čip v hotovosti Kč 100,-

Zájemci o školní stravování od 1. září 2019 se musí přihlásit osobně (telefonicky) ve Školní jídelně.
Nového strávníka přihlašuje ke stravování rodič (zákonný zástupce ) osobně v kanceláři ŠJ.
Obědy bude moožné přihlásit od 26.srpna 2019.

Vážení rodiče
Žáci,kteří se zůčastní Škole v přírodě,je nutno ze odhlásit ze stravování , a to na stránkách jídelny nebo telefonicky.

Objednávaní a odhlašování stravy přes internet
- jednoduše kdykoli a odkudkoli
- přihlášení přes uživatelské jméno pod heslem
- aktuální informace o vydané stravě
- aktuální informace o stavu konta
- možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
- mobilní aplikace Strava.cz zdarma na Google Play

Žáka přihlašuje ke stravování rodič nebo zákonný zástupce.Přihlášení je nutné provést na základě podepsané
přihlášky ke stravování v kanceláří školní jídelny.

Alergeny ve Školní jídelně

Povinnost poskytnout strávníkům informace o alergenech obsažených v pokrmech vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Značení alergenů je pouze informační požadavek.Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní
složkou,ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivosti strávníků.Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat.
není možné se věnovat při výrobě jídel s potravinovou alergii jednotlivě.Jídelna má pouze funkci informační tak,
jako výrobce potravin a pokrmů.Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem.
Informační povinnost se vztahuje na 14 skupin látek nebo produktů,které jsou nejčastější příčinou alergických
reakcí.Mezi látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost patří :
1.obiloviny obsahující lepek,konkrétně :pšenice,žito,ječmen,oves,špalda,kamut nebo jejich hybridní odrůdy
2.kořýši a výrobky z nich
3.vejce a výrobky z nich
4.ryby a výrobky z nich
5.jádra podzemnice olejné
6.sójové boby
7.mléko a výrobky z něj včetně laktózy
8.skořápkové plody,(mandle,lískové ořechy,vlašské ořechy,kešu,pekanové ořechy,para ořechy,pistácie
9.celer a výrobky z něj
10.hořcice a výrobky z ní
11.sezamová semena
12.oxid siřičitý a siřičitany
13.vlčí bob
14.měkkýši a výrobky z nich

Strávníci budou i nadále hromadně přihlášení na nový měsíc jídelnou na základní jídlo č.1,.Zájemci o změnu
t.z.o jídlo č.2 si mohou buď v jídelně v boxu,nebo na stránkách jídelny www.strava.cz
Přeobjednání oběda je nutné provést vždy 2 dny předem t.z. vždy do středy 14.30 hod.Změnu,kterou
provedeme,ať je to odhláška nebo přeobj

Kapacita kuchyně : 600 obědů
Školní jídelna zajištuje stravování pro žáky a zaměstnance MŠ u Broučků,pro žáky a zaměstnance ZŠ-T.G.Masaryka Milovice,a pracovnice kuchyně.
Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy,které jsou v souladu
se školským zákonem(561/2004Sb.)dále prováděcí vyhláškou č.107/2005Sb.novelizovanou vyhláškou č.107/2008 kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.
Zaměstnancům zařízení poskytuje závodní stravování dle zákona
250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech,dále dle vyhlášky 84/2005Sb.o nákladech na závodní stravování.
Obědy ve ŠJ se vydávají ve dnech školní výuky v době od 11.30 do 14.15hodin
Registrace nového strávníka :
Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce,na základě přihlášky a pokynů ke stravování.

Identifikace strávníka :

Na základě vyplněné přihlášky si strávník zakoupi čip v ceně Kč 115,- kterým se prokazuje v jídelně,ten informuje kuchařku o přihlášené nebo odhlášené stravě.Čip platí po celou dobu školní docházky.Je zakázano čip znehodnocovat.V případě ztráty nebo znehodnocení si strávník koupí nový čip. Po ukončení docházky do školní jídelny,strávník čip odevzdá v kanceláři ŠJ,bude mu vrácená částka Kč 100,-

Přihlašování a odhlašování oběda :

V případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole ve škole ze zdravotních důvodů,si rodiče v tento den (pouze první den)mohou v době výdeje vyzvednout oběd do jídlonosiče.Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá,strávník nemá nárok na náhradu.Strava se odhlašuje nejpozději den předem do 14 hod.Odhlášení oběda lze provádět osobně na obrazovce boxu,formou SMS,přes internet.V případě ředitelského volna a prázdnin jsou žáci automaticky odhlášení.
Přihlašování oběda na následujíci měsíc probíha u všech strávníků automaticky.

Způsob úhrady oběda :
-svolením k inkasu: stravné inkasujeme 15 .den v měsíci na daný měsíc.Je nutné dát ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch sběrného účtu dané jídelny.Vyúčtování u této platby je měsíčně (v platbě na daný měsíc je
odečten předchozí měsíc)
- při první platbě jídelna inkasuje jistinu ,výše jistiny je určená dle věkových skupin strávníků
-platba trvalým příkazem,- složenkou v odůvodněných případech
Povinnosti strávníků ve školní jídelně :
-vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci,kteří se v jídelně stravují,nemají právo se zdržovat osoby,které se
v jídelně nestravují
-strávníci dbají na kulturu stolovaní,dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny ředitele školní jídelny a pověřených osob
-nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázan
-před vstupem do jídelny jsou žáci povinni se přezout
-aktovky ukládají na určené místo,bundy a kabáty musí být pověšeny
-k výdejnímu okénku postupují žáci v řadě
-na výdejním místě se prokážou čipem a odeberou jídlo
-nápoje mají samoobslužné výdejní místo
-ovoce,moučníky aj.žáci nevynášejí z jídelny ven
-po konzumaci strávník odnese použité nádobí do odkládacího vozíku
-obaly a šlupky z ovoce vhodí do nádoby na odpad
Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci zachovávají osobní bezpečnost,hygienu stravování.Běžný úklid v provozní době zajišťují v jídelně pracovnice kuchyně.
Úklid prostoru jídelny zajišťuje školní jídelna.
Dozor ve školní jídelně zajišťuje školní jídelna.
Žáci navštěvující ŠD přicházejí a odcházejí dle pokynů vychovatelek ŠD.
Připomínky ke stravování lze sdělit ředitelce školní jídelny.
V případě opakovaného porušování vnítřního řádu,má ředitelka školní jídelny právo vyloučit strávníka ze stravování.
S provozním a vnitřím řádem školní jídelny jsou strávníci seznámení vyvěšením ve školní jídelně,ve škole.

Ceny oběda pro věkové skupiny strávníků platné od 1.9. 2019 / 2020

Matěřská škola : strávníci 3 -6 let ranní svačina Kč 9,00 výše jistiny Kč 740,00
oběd Kč 18,00
odpol.svačina Kč 9,00
Základní škola : strávníci 7 -10 let oběd Kč 21,00 výše jistiny Kč 540,00
strávníci 11 -14 let oběd Kč 23,00 výše jistiny Kč 600,00
strávníci 15 a více let oběd Kč 25,00 výše jistiny Kč 670,00
Dospělí strávníci : oběd Kč 43,00 výše jistiny Kč 1190,00

Ve školním roce 2019 /2020 probíhají platby za obědy formou dopočtu do jistiny.

Cena oběda 1 porce se určuje kalkulaci z nákladů na potraviny ve výší finančního normativu,z věcných nákladů a
ze mzdových nákladů.

Jídla poskytována v rámci školního stravování jsou konzumována v prostoru školní jídelny(vyhl.č.107/2005 o ŠS).

V případě neplánované nepřítomnosti,žáka ve škole ze zdravotních důvodů,si rodiče v tento ten (pouze první den)
mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče a dál oběd odhlásit.V době nemoci a prázdnin o žáky pečuje rodina.
Povinností každého strávníka je identifikovat se u každého oběda čipem.
Historie
Aktuální jídelníček
Pondělí 9. 12.
přesnídáv.
Chléb, Máslo,Džem, Mléko
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka fridátové nudle a zelenina
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka fridátové nudle a zelenina, Kovbojské fazole, Chléb, Voda se sirupem, Mléčny nápoj,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 2
oběd 2
svačina
Chléb, Máslo,Ovoce, Čaj ovocný
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Úterý 10. 12.
přesnídáv.
Rohlík sojový, Pomazánkové máslo, Kakao granko
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka s rýží a hráškem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka s rýží a hráškem, Krůtí prsa na bazalce, Brambory m.m., Letní obloha, Voda se sirupem, Mléč
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Polévka  s rýží a hráškem, Krůtí prsa na bazalce, Brambory m.m., Letní obloha, Voda se sirupem, Mléčny nápoj
svačina
Chléb, Pomazánka s uzeným masem, Okurka, Čaj lesní směs
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Středa 11. 12.
přesnídáv.
Jogurt ovocný,Piškoty, Čaj s citrónem
Obsahuje alergeny:
-----
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka s bulgurem a zeleninou
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka s bulgurem a zeleninou, Vepřová pečeně selská, Špenát dušený se smetanou, Bramborové knedlík
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
11 -Sezamová semena

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Polévka s bulgurem a zeleninou, Vepřová pečeně selská, Špenát dušený se smetanou, Bramborové knedlíky (směs), Voda se sirupem, Mléčny nápoj
svačina
Houska, Máslo, Sýr madelant, Čaj s citrónem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 12. 12.
přesnídáv.
Veka, Pomazánka hermelínová, Čaj lesní jahoda,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Jarní zeleninová polévka s pismenkami
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Jarní zeleninová polévka s pismenkami, Hovězí tokáň, Rýže dušená, Voda se sirupem, Mléčny nápoj,Tvar
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Jarní zeleninová polévka s pismenkami, Hovězí tokáň, Rýže dušená, Voda se sirupem, Mléčny nápoj,Tvaroháček
svačina
Hřeben s makovou náplní, Mléko
Obsahuje alergeny:
-----
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 13. 12.
přesnídáv.
Chléb, Pomazánka z taveného sýra, Čaj lesní směs
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka česneková
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka česneková, Kuřecí maso na paprice, Špecle, Voda se sirupem, Mléčny nápoj,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
Rohlík, Máslo, Čaj lesní směs,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 16. 12.
přesnídáv.
přesnídávka
polévka
Polévka cizrnová se zeleninou
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka cizrnová se zeleninou, Dukátové buchtičky s krémem, Čaj šípkový, Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 2
Polévka cizrnová se zeleninou, Těstovinový salát s brokolicí a sýrem, Voda se sirupem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
svačina
Úterý 17. 12.
přesnídáv.
přesnídávka
polévka
Polévka s krupkami a zeleninou
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka s krupkami a zeleninou, Rybí filé pečené na másle, Brambory m.m., Salát z bílého hlávkového
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
04 -Ryby
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Polévka s krupkami a zeleninou, Rybí filé pečené na másle, Brambory m.m., Salát z bílého hlávkového zelí, Voda se sirupem, Mléčny nápoj
svačina
svačina
Středa 18. 12.
přesnídáv.
přesnídávka
polévka
Polévka pórková s vejci
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka pórková s vejci, Lasagne s mletým masem,rajčaty,sýrem, Voda se sirupem, Mléčny nápoj
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
svačina
Čtvrtek 19. 12.
přesnídáv.
přesnídávka
polévka
Polévka s těstovinami a zeleninou
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka s těstovinami a zeleninou, Vepřová pečeně hamburská, Houskové knedlíky (kynuté), Voda se sir
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Polévka s těstovinami a zeleninou, Vepřová pečeně hamburská, Houskové knedlíky (kynuté), Voda se sirupem, Mléčny nápoj
svačina
svačina
Pátek 20. 12.
přesnídáv.
přesnídávka
polévka
Polévka s bulgurem a zeleninou
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka s bulgurem a zeleninou, Debrecínský guláš, Těstoviny, Voda se sirupem, Mléčny nápoj,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
svačina