JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Informace o jídelně
Základní škola Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí, 594 01
Telefon: 566 782 122, Účet: 150720185/0600

Vítáme Vás na stránce internetového objednávání ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí.

!!!!!!! DŮLEŽITÉ !!!!!!!!!
CENA ZA STRAVNÉ platná od 1.září 2021
7-10 let 28,--Kč.
11-14 let 30,--Kč
15 a více let 32,--Kč
Strávník je zařazen do kategorie podle věku dosaženého v daném školním roce .
cizí strávník 77,-- Kč

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ rouška povinná

VÝDEJ OBĚDŮ
CIZI STRAVNÍK A PRVNÍ DEN NEMOCI- nosič
11.15-11.45 HOD

ŽÁCI, STUDENTI A ZAMĚSTNANCI
11.45-14.00 HODIN

DŮLEŽITÉ

POKUD BUDE NĚJAKÁ ZMĚNA BUDEME VÁS INFORMOVAT NA NAŠICH STRÁNKÁCH

MIMOŘÁDNÝ DODATEK PROVOZNíHO ŘÁDU
ŠKOLNí JíDELNY V DOBE EPIDEMIE KORONAVIRU
Adresa: Školní jídelna Poštovní 1633/3, 59401 Velké Meziříčí
Telefon: 566 782 122 - odhlášky
566 782 121 - vedoucí
E-mail: jidelna@zssokolovska.cz
Vedoucí ŠJ - Hladíková Marie
Účetní - Hejlová Anežka- odhlášky

Doba výdeje obědů je upravena tak, aby se žáci školy nemohli potkat s cizími strávníky ve
školní jídelně.

Výdej obědů cizím strávníkům

· Cizí strávníci vstupují do školní jídelny ve vyhrazeném čase
· Každý jídlonosič je předán kuchařce a vydesinfikován
· Cizí strávník, který konzumuje jídlo na jídelně si sedá k vyhrazeným stolům, které jsou
po jeho odchodu vydezinfikovány
Výdej obědů žákům
· Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
· Žáci si sami vezmou pouze tác. Příbor si sami nesmí brát. Ten jim bude vydáván
· Nápoje si strávníci sami čepují u bezdotykového míchače. Tlačítkový automat na
nápoje bude mimo provoz
· Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
· Výdej obědů první den nemoci žáka jeho rodičem, pokud nestihne odhlásit oběd do
7.00 hod., je pouze v době výdeje obědů cizím strávníkům a to od 11.30 -12.00
hodin
· Zákaz vstupu rodičů a doprovodu dětí do prostor školní jídelny
· Vstup do školní jídelny je povolen pouze pro vyřízení stravného a provozních věcí a to
pouze v roušce
Dodatek provozního řádu ŠJ nabývá účinnost dne 1.9.2020
Dodatek provozního řádu ŠJ z 13.5.2020 pozbývá platnost
Vypracovala: Hladíková Marie, vedoucí ŠJ
Velké Meziříčí 1.9.2020
Mgr. Karel Kaštan, ředitel školy

LIMIT NA VAŠEM ÚČTU BY MĚL BÝT MINIMÁLNĚ 700,--Kč NA JEDNO DÍTĚ.
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY 150720185/0600.

Vážení rodiče,

POKUD CHCETE OCHUTNAT JÍDLA, KTERÁ PRO VAŠE DĚTI PŘIPRAVUJEME, RÁDI VÁM OBĚD OBJEDNÁME.

10 kritérií zdravé školní jídelny:

1. Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů
2. Plánování jídelníčku dle nutričního doporučení ke spotřebnímu koši
3. Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
4. Omezení používání dochucovadel a instantních dehydrovaných směsí
5. Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience
6. Veřejně dostupný jídelníček
7. "Vím co jím"- zařazování receptur s limitovaným množstvím soli
8. Výzdoba jídelny
9. Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy
10. Zařazování sezónních potravin.

Ke splnění výše uvedených kritérií nám bude po celý školní rok pomáhat projektový tým Zdravé školní jídelny.
Předem děkujeme za vaši podporu a pomoc při plnění kritérií k získání certifikátu.
Více informací k projektu naleznete na webu http://www.zdravaskolnijidelna.cz/

NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši
Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

POLÉVKY DOPORUČENÁ ČETNOST
zeleninové 12x měsíčně
luštěninová min. 3x měsíčně
zařazování obilných zavářek/jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur,
kuskus.../4x měsíčně

HLAVNÍ JÍDLA
drůbež a králík/kuře, krůta, slepice, králík/3x měsíčně
ryby 2x - 3x měsíčně
vepřové maso max. 4x měsíčně
bezmasé nesladké jídlo 4x měsíčně/včetně luštěnin, pokud jsou
nabídnuty bez masa/
nejsou zařazeny uzeniny 0x
sladké jídlo max. 2x měsíčně
nápaditost pokrmů, regionální pokrmy
luštěniny 1x měsíčně 1x - 2x

PŘÍLOHY
obiloviny/těstoviny, rýže, kuskus apod./7x měsíčně
houskové knedlíky max. 2x měsíčně

ZELENINA
zelenina čerstvá min. 8x měsíčně
zelenina tepelně upravená min. 4x měsíčně

NÁPOJE
denně nabídnut neslazený nemléčný
pokud je mléčný, výběr i z nemléčného

V NAŠÍ JÍDELNĚ MÁME NOVÝ SYSTÉM NA PŘEOBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ A TAKÉ tzv. STRAVENKÁŘKU, KTERÁ SE POUŽÍVÁ NA VYTIŠTĚNÍ STRAVENKY ZA ZAPOMENUTÝ ČIP.
Objednávání se používá stejně jako na minulém objednávacím boxu, čip přiložíte k malé čtečce vedle monitoru a na obrazovce si volíte jídla.
NOVINKA - STRAVENKÁŘKA
Postup pro tisk náhradní stravenky
NÁHRADNÍ STRAVENKA
ZADAT PŘÍJMENÍ - potvrdit OK
HESLO - pokud máte zavedeno objednávání přes internet použijete heslo, které používáte na objednávání internetem je nutné si heslo zjistit a zapamatovat - potvrdit OK
Pokud nemáte zavedeno objednávání přes internet heslo vám přidělíme potvrdit - OK

Z malé tiskárny vyjede stravenka, na které je uvedeno jméno, druh oběda, datum a předáte ji u správného vydávacího okénka.
POZOR
KAŽDÉ TŘETÍ A DALŠÍ ZAPOMENUTÍ ČIPU JE ZPOPLATNĚNO 3,--Kč
a bude vám částka přičtena k stravnému za měsíc.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ POMOCÍ INTERNETU NEMUSÍ PROBĚHNOUT Z DŮVODU VÝPADKU EL. ENERGIE, PORUCHY NA POČÍTAČI apod.!!!!!!!!!!!!

IDENTIFIKAČNÍ ČIP JE NEVRATNÝ.
PO DOKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY NEBO STUDIA MŮŽETE ČIP DAROVAT NEBO PŘENECHAT SOUROZENCŮM NEBO MLADŠÍM SPOLUŽÁKŮM.
Na identifikační čip se vztahuje dvouletá záruka. Čip však nesmí být mechanicky poškozený, špinavý,
počmáraný apod.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNí JíDELNY
Adresa: Školní jídelna Poštovní 1633/3, 59401 Velké Meziříčí
Telefon: 566 782 122 - odhlášky
566782121-vedouci
E-mail: jidelna@zssokolovska.cz
Vedouci: Hladíková Marie
Účetní: Hejlová Anežka - odhlášky
Hlavní kuchařka: Vondráčková Dagmar
Školní jídelna poskytuje stravování - žákům, závodní stravování zaměstnancům a v rámci
doplňkové činnosti cizím strávníkům.
Provoz školní jídelny se řídí školským zákonem 561/2004Sb. s vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb., která obsahuje výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků. Závodní stravování a
stravování cizích strávníků se řídí zákonem 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
upřesněného vyhláškou 84/2005Sb. o nákladech na závodní stravování.
Veškeré pracovní postupy se řídí zákonem 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví s vyhláškou 137/2004Sb. o
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných.

Doba výdeje obědů
Obědy pro žáky a studenty 11.45 hod. - 14.00 hod.
Obědy pro cizí strávníky 11.30 hod. - 14.00 hod.

Všichni strávníci vyplní přihlášku na obědy a koupí si bezkontaktní čip, který jsou povinni denně nosit
k výdeji. Cena čipu je 116 Kč a používá se po celou dobu stravování v naší jídelně. Po ukončení stravování
nelze čip vrátit. Záruku poskytujeme 2 roky ( na nepoškozené čipy). Ztrátu čipu nahlašte ihned v kanceláři
školní jídelny.
Každý strávník je přihlášený na celý školní rok, proto si musí obědy v době nepřítomnosti odhlašovat.
Automaticky má navolený oběd Č. 1 a pokud si chce přeobjednat na oběd č.2, musí tak učinit nejpozději
do středy na následující týden. Na pozdní přeobjednávání nebude brán zřetel!
Vždy na nový školní rok se musí strávník přihlásit a aktivovat si čip v kanceláři školní jídelny nejlépe
poslední týden v srpnu.
Přihlašování a odhlašování stravy lze v naší jídelně přes internet, v kanceláři, na objednacím boxu
v jídelně nebo telefonicky( záznamník) - nejpozději v 7.00 hod. ráno.
V případě školních akcí( školní výlety, exkurze,lyžařský výcvik apod.) si strávníci obědy odhlašují sami.
Výjimku tvoří prázdniny (jarní, podzimní, velikonoční) - strava je odhlášena automaticky.
Zaměstnanci školní jídelny a strávníci závodního stravování mají nárok na obědy za zvýhodněnou cenu po
odpracování min. 3hodin.
Podle vyhlášky 107/2005 SB. o školním stravování mají žáci a studenti nárok na stravu pouze v době výuky
ve škole.Ve dnech ředitelského volna a v době nemoci lze odebrat stravu pouze za plnou cenu oběda ( tj.
včetně provozních nákladů).Výjimku tvoří 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole ( oběd lze odebrat
za dotovanou cenu).
Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. Odnášení v jídlonosičích
není povoleno! (vyhláška Č. 107/2005 ,§2,odst. 7).Výjimka platí pouze pro první den nemoci, pokud již
oběd nešel odhlásit.
Úhrada stravného probíhá za již vybranou stravu a to formou bezhotovostní platby, nebo platbou přes
složenky a to nejpozději k 15.dni následujícího měsíce.
Osoby které se v jídelně nestravují do ní nemají přístup!
V jídelně se nekřičí a neběhá. Strávníci dodržují pravidla slušného chování a stolování. Šetrně zacházejí
s vybavením. Způsobené škody hradí viník v plné výši.
Učitelé a vychovatelé jsou povinni působit výchovně na žáky i v případě, že nemají v této době určený
pedagogický dozor.

Provozní řád ŠJ nabývá účinnost dne 1.9.2014
Provozní řád ŠJ ze dne 1.4.2011 pozbývá platnost
Vypracovala: Hladíková Marie, ved. ŠJ
Velké Meziříčí 1.9.2014

ALERGENY
VE ŠKOLNí JíDELNĚ
1. OBILOVINY OBSAHUJící
LEPEK
pšenice, žito, ječmen,
oves, špalda, kamut nebo
jejich hybridní odrůdy
a výrobky z nich
2. KORÝŠI
a výrobky z nich
3. VEJCE
a výrobky z nich
4. RYBY
a výrobky z nich
5. PODZEMNICE OLEJNÁ
(arašídy) a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) :
a výrobky z nich
7. MLÉKO
a výrobky z něj
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lískové ořechy,
vlašské ořechy, kešu
ořechy, pekanové ořechy,
para ořechy, pistácie,
makadamie a výrobky
z nich
9. CELER
a výrobky z něj
10. HOŘČiCE
a výrobky z ní
11. SEZAMOVÁ SEMENA
(sezam) a výrobky z nich
12. OXID SIŘiČiTÝ
A SIŘiČiTANY
v koncentracích vyšších
10 mg/kg nebo 10 mg/I,
vyjádřeno S02
13. VLčí BOB (LUPINA)
a výrobky z něj
14. MĚKKÝŠI
Historie
Aktuální jídelníček
Středa 22. 9.
Polévka
Polévka
oběd I
Kmínová se zeleninou a kapáním ze špaldové mouky,Pečený vepřový vrabec, hlávkové zelí, bramborový kn
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
12 -Oxid siřičitý a siřičitany

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Kmínová se zeleninou a kapáním se špaldové mouky,Pečený vepřový vrabec, hlávkové zelí, bramborový knedlík,
oběd II
Kmínová se zeleninou a kapáním ze špaldové mouky,Smažená vepřová kotletka, brambory maštěné máslem,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Kmínová se zeleninou a kapáním se špaldové mouky,Smažená vepřová kotletka, brambory maštěné máslem, salát,
Čtvrtek 23. 9.
Polévka
Polévka
oběd I
Slepičí s masem a nudlemi,Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Slepičí s masem a nudlemi,Krupeto s restovanou cibulkou, houbami a zeleninou, šopský salát,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 24. 9.
Polévka
Polévka
oběd I
Pohanková se zeleninou,Medailonky z krůtích prsou přelité hořčicovou omáčkou se smetanou, těstovinov
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
03 -Vejce
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Pohanková se zeleninou,Medailonky z krůtích prsou přelité hořčicovou omáčkou se smetanou, těstovinové vrtulky,
oběd II
Pohanková se zeleninou,Sekaná pečeně, bramborový salát,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 27. 9.
Polévka
Polévka
oběd I
Bramborová,Hovězí nudličky Stroganov s kys. okurkou a žampiony, těstovinová kolena,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Bramborová,Těstovinové rizoto s kuřecím masem a černou čočkou, salát zelný,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Úterý 28. 9.
oběd I
SVÁTEK
Středa 29. 9.
Polévka
Polévka
oběd I
Z vaječné jíšky se zeleninou,Vepřový guláš, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Z vaječné jíšky se zeleninou,Pečený kuřecí steak, červené zelí, staročeský knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
12 -Oxid siřičitý a siřičitany

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 30. 9.
Polévka
Polévka
oběd I
Z míchaných luštěnin,Táč se švestkami, kakao,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Z míchaných luštěnin,Pečené květákové placičky se sýrem, šťouchané brambory s máslem, salát rajčatov
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Z míchaných luštěnin,Pečené květákové placičky se sýrem, šťouchané brambory s máslem, salát rajčatový,
Pátek 1. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Zeleninová s jáhlami,Srbské žebírko, dušená rýže,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Zeleninová s jáhlami,Těstovinový salát s kuřecím masem a tuňákem se zeleninou,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
03 -Vejce
04 -Ryby
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 4. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Pórková s vejci a kuskusem,Vepřové kostky po italsku, špagety,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Pórková s vejci a kuskusem,Pečené krůtí kousky, zeleninová směs ratatouille s pečenou dýní, šťouchan
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Pórková s vejci a kuskusem,Pečené krůtí kousky, zeleninová směs ratatouille s pečenou dýní, šťouchané brambory,
Úterý 5. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Zabíjačková s kroupami,Vepřový prejt,brambory, salát z kysaného zelí s křenem,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Zabíjačková s kroupami,Drůbeží játra na žampionech, bulgur s pečenou těstovinou,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Středa 6. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Z červené čočky se zeleninou,Kuřecí stehýnko na způsob bažanta, dušená rýže, salát,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Z červené čočky se zeleninou,Vídeňská hovězí roštěná, špecle,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 7. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Česneková s bramborem,Zapečené těstoviny se zeleninou, vejci a sýrem, salát Coleslaw, domácí šlehaný
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Česneková s bramborem,Zapečené těstoviny se zeleninou, vejci a sýrem, salát Coleslaw, domácí šlehaný tvaroh,
oběd II
Česneková s bramborem,Karbenátek pečený, lehký bramborový salát s jablky a křenem, domácí šlehaný tv
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Česneková s bramborem,Karbenátek pečený, lehký bramborový salát s jablky a křenem, domácí šlehaný tvaroh,
Pátek 8. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Hrachová,Hovězí tokáň, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Hrachová,Žemlovka s jablky ,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 11. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Hovězí vývar s abecedou,Hovězí kostky v rajčatové omáčce, těstovinová vřetena,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Hovězí vývar s abecedou,Rizoto z rýže arborio s vepřovým masem a zeleninou sypané sýrem, salát zelný
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Hovězí vývar s abecedou,Rizoto z rýže arborio s vepřovým masem a zeleninou sypané sýrem, salát zelný s kukuřicí,
Úterý 12. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Hrstková s luštěninami,Bramborové šišky s mákem, kompot,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer
12 -Oxid siřičitý a siřičitany

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Hrstková s luštěninami,Halušky se smetanovým špenátem s nivou,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
12 -Oxid siřičitý a siřičitany

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Středa 13. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Pohanková se zeleninou,Smažený vepřový řízek z libové kotletky, brambory maštěné máslem, salát mrkvo
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Pohanková se zeleninou,Smažený vepřový řízek z libové kotletky, brambory maštěné máslem, salát mrkvový s jablky,
oběd II
Pohanková se zeleninou,Plněný kuřecí steak se šunkou a sýrem, bramborová kaše, okurkový salát,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 14. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Boršč,Treska zapečená ve smetanové omáčce s žampiony, brambory,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
04 -Ryby
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Boršč,Mexická fazolová pánev, dušená rýže,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 15. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Krupicová s vejci,Staročeská vepřová kýta, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Krupicová s vejci,Pomalu pečené hov. kouky v tomatech s mrkví a kmínem s česnekem, bulgur,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 18. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II
Úterý 19. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II
Středa 20. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II
Čtvrtek 21. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II
Pátek 22. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II