Nová Strava.cz
Můžete si vyzkoušejte si novou Strava.cz zde.

Děkujeme za vyzkoušení

JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Informace o jídelně
Základní škola Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí, 594 01
Telefon: 566 782 122, Účet: 150720185/0600
Vítáme Vás na stránce internetového objednávání ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí.

!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!
Strávník si musí na každý nový školní rok aktivovat čip.

Z HYGIENICKÝCH A PROVOZNÍCH DŮVODŮ JIŽ NEPŮJČUJEME JÍDLONOSIČE. V PŘÍPADĚ VYJÍMEČNÉ SITUACE JE MOŽNÉ KOUPIT KRABIČKU V HODNOTĚ 6,--Kč.
Děkujeme za pochopení

VÝDEJ OBĚDŮ
CIZÍ STRÁVNÍK A PRVNÍ DEN NEMOCI- nosič
11.30-11.45 HOD

ŽÁCI, STUDENTI A ZAMĚSTNANCI
11.45-14.00 HODIN

CENA ZA STRAVNÉ platná od 1.května 2022
7-10 let 33,--Kč plná cena 82,--Kč
11-14 let 35,--Kč plná cena 84,--Kč
15 a více let 37,--Kč plná cena 86,--Kč
Strávník je zařazen do kategorie podle věku dosaženého v daném školním roce .
LIMIT NA VAŠEM ÚČTU BY MĚL BÝT MINIMÁLNĚ 900,--Kč NA JEDNO DÍTĚ.
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY 150720185/0600.

cizí strávník 86,-- Kč
LIMIT NA ÚČTU PRO CÍZÍHO STRÁVNÍKA BY MĚL BÝT 2000,--Kč

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ

POKUD BUDE NĚJAKÁ ZMĚNA BUDEME VÁS INFORMOVAT NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Přihláška pro nové strávníky a čísla účtů jsou ke stažení na stránkách ZŠ SOKOLOVSKÁ Velké Meziříčí.

STRAVENKÁŘKA
Postup pro tisk náhradní stravenky
NÁHRADNÍ STRAVENKA
ZADAT PŘÍJMENÍ - potvrdit OK
HESLO - pokud máte zavedeno objednávání přes internet použijete heslo, které používáte na objednávání internetem je nutné si heslo zjistit a zapamatovat - potvrdit OK
Pokud nemáte zavedeno objednávání přes internet heslo vám přidělíme potvrdit - OK

Z malé tiskárny vyjede stravenka, na které je uvedeno jméno, druh oběda, datum a předáte ji u správného vydávacího okénka.

POZOR
KAŽDÉ TŘETÍ A DALŠÍ ZAPOMENUTÍ ČIPU JE ZPOPLATNĚNO 3,--Kč
a bude vám částka přičtena k stravnému za měsíc.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ POMOCÍ INTERNETU NEMUSÍ PROBĚHNOUT Z DŮVODU VÝPADKU EL. ENERGIE, PORUCHY NA POČÍTAČI apod.!!!!!!!!!!!!

IDENTIFIKAČNÍ ČIP JE NEVRATNÝ.

Na identifikační čip se vztahuje dvouletá záruka. Čip však nesmí být mechanicky poškozený, špinavý,
počmáraný apod.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
VNITŘNí ŘÁD ŠKOLNí JíDELNY
Adresa: Školní jídelna Poštovní 1633/3, 59401 Velké Meziříčí
Telefon: 566782 122 - odhlášky
566 782 121 - vedoucí
E-mail: jidelna@zssokolovska.cz
Vedoucí ŠJ - Hladíková Marie
Účetní - Hejlová Anežka- odhlášky
Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a
žáků při školním stravování.
Provoz školní jídelny se řídí školským zákonem S61/2004Sb. s vyhláškou o školním stravování
107/200SSb., která obsahuje výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny
strávníků. Závodní stravování a stravování cizích strávníků se řídí zákonem 2S0/2000Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, upřesněného vyhláškou 84/200SSb. o nákladech na
závodní stravování.
Veškeré pracovní postupy se řídí zákonem 2S8/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví s vyhláškou
137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Školní jídelna poskytuje stravování žákům, závodní stravování zaměstnancům a v rámci doplňkové
činnosti stravování cizím strávníkům.
· Žáci základní školy a žáci střední školy mají právo denně odebrat oběd, který se skládá
z polévky, hlavního chodu, nápoje a popř. doplňku ( salát, dezert, ovoce).
· Žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla.
· V případě zapomenutí čipu má nárok na náhradní stravenku
· Zákonní zástupci mají právo podávat připomínky a podněty k práci školní jídelny
· Zákonný zástupce má právo na odebrání oběda za nemocné dítě první den jeho nemoc
Povinnosti zákonných zástupců
· V době nemoci nebo nepřítomnosti odhlásit žákovi oběd
· Nahlásit vedoucí školní jídelny změnu čísla účtu nebo ztrátu čipu
· Dodržovat zákaz vstupu do školní jídelny. Vstoupit může pouze tehdy, pokud si jde
vyzvednout oběd pro své nemocné dítě (první den nemoci)
· Má povinnost seznámit se se zněním vnitřního řádu školní jídelny, který je posílán přes el,
žákovskou knížku, nebo je veřejně vyvěšen na stánkách školy nebo ve školní jídelně
Povinnosti strávníků
· Všichni strávovaní žáci a studenti vyplní přihlášku na obědy a koupí si bez kontaktní čip, který
jsou povinni denně nosit k výdeji. Čip se používá po celou dobu stravování v naší jídelně. Po
ukončení stravování nelze čip vrátit. Ztrátu čipu nahlaste ihned v kanceláři školní jídelny.
· Každý strávník je přihlášený na celý školní rok, proto si musí obědy v době nepřítomnosti
odhlašovat.
· Přihlašování a odhlašování stravy lze v naší jídelně provést přes internet, v kanceláři ŠJ, na
objednacím boxu v jídelně, nebo telefonicky (záznamník) - nejpozději v 7.00 hod. ráno.
Konec školního a kalendářního roku je možné odhlásit oběd nejpozději předposlední den,
kdy se vaří, do 7.00 hod.
· Každý strávník má automaticky navolený oběd Č. 1 a pokud si chce přeobjednat na oběd Č. 2,
musí tak učinit nejpozději do středy na následující týden. Na pozdní přeobjednávání nebude
brán zřetel!
· Vždy na nový školní rok se musí strávník přihlásit a aktivovat čip v kanceláři školní jídelny,
nejlépe poslední týden v srpnu.
· V případě školních akcí (výlety, exkurze apod.) si strávníci obědy odhlašují sami. Výjimku tvoří
prázdniny ( jarní, podzimní, velikonoční) - strava je odhlášena automaticky.

· Zaměstnanci školní jídelny a strávníci závodního stravování mají nárok na obědy za
zvýhodněnou cenu po odpracování min. 3 hodin.

· Podle vyhlášky 107/2005SB., o školním stravování mají žáci a studenti nárok na stravu pouze
v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a v době nemoci lze odebrat stravu
pouze za plnou cenu oběda (tj. včetně provozních nákladů). Výjimku tvoří první den
neplánované nepřítomnosti ve škole (oběd lze odebrat za dotovanou cenu), pokud již oběd
nešelodhlásit.

· Obědy podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. Odnášení
v jídlonosičích není povoleno! (vyhláška č. 107/2005, § 2, odst.7). Výjimka platí pouze první
den nemoci.

Pravidla vzájemných vztahů žáků-strávníků a jejich zákonných zástupců s pracovníky školy
· Žáci-strávníci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy dbají při vzájemné komunikaci na
dodržování pravidel slušného chování, nepoužívají vulgární slova.

· Ve školní jídelně se strávník chová slušně, respektuje pokyny dohlížejícího pedagoga, vedoucí
školní jídelny, kuchařek a dalších pedagogických pracovníků.

· Na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy jsou vyvěšeny důležité
informace ze ŠJ.

Provoz školní jídelny
Doba výdeje obědů
Obědy pro žáky a studenty 11.45 hod. -14.00 hod.
Obědy pro cizí strávníky 11.30 hod. - 11.45 hod.
V době prázdnin 11.00 hod.- 11.30 hod.

· Úhrada stravného probíhá za již odebranou stravu a to formou bezhotovostní platby, nebo
platbou přes složenky a to nejpozději k 15.dni následujícího měsíce.

· Vždy na nový školní rok se musí strávník přihlásit a aktivovat čip v kanceláři školní jídelny,
nejlépe poslední týden v srpnu.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

· Strávníci jsou z hygienických důvodů povinni odkládat bundy a školní batohy do šatny.
V jídelně se zařadí do fronty a neobsazují místa u stolu, pokud ještě nemají vyzvednutý oběd.

· V jídelně se nekřičí a neběhá. Strávníci dodržují pravidla slušného chování a stolování.

· Dohled ve školní jídelně zajišťují podle vyvěšeného plánu pedagogové i kuchařky školní
jídelny.

· Případný úraz strávníka se hlásí dozorujícímu, jehož povinností je zajistit první pomoc a
kontaktování rodičů.
· Je zakázáno snižovat lidskou důstojnost spolužáků a pracovníků školy. Projevy netolerance,
diskriminace, zjevného nepřátelství, násilí, agresivního chování jsou považovány za hrubé
porušení vnitřního řádu školní jídelny.

Zacházení s majetkem školy

· Strávníci ve školní jídelně zacházejí s vybavením šetrně. Způsobenou škodu jsou povinni
uhradit.

Provozní řád ŠJ nabývá účinnost dne 1.9.2022
Provozní řád ŠJ ze dne 1.9.2019 pozbývá platnost
Vypracovala: Hladíková Marie, vedoucí ŠJ
ředitel školy, Mgr. Karel Kaštan,

ALERGENY
VE ŠKOLNí JíDELNĚ
1. OBILOVINY OBSAHUJící
LEPEK
pšenice, žito, ječmen,
oves, špalda, kamut nebo
jejich hybridní odrůdy
a výrobky z nich
2. KORÝŠI
a výrobky z nich
3. VEJCE
a výrobky z nich
4. RYBY
a výrobky z nich
5. PODZEMNICE OLEJNÁ
(arašídy) a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)
a výrobky z nich " .
7. MLÉKO
a výrobky z něj
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lískové ořechy,
vlašské ořechy, kešu
ořechy, pekanové ořechy,
para ořechy, pistácie,
makadamie a výrobky
z nich
9. CELER
a výrobky z něj
10. HOŘČiCE
a výrobky z ní
11. SEZAMOVÁ SEMENA
(sezam) a výrobky z nich
12. OXID SIŘiČiTÝ
A SIŘiČiTANY
v koncentracích vyšších
10 mg/kg nebo 10 mg/I,
vyjádřeno S02
13. VLčí BOB (LUPINA)
a výrobky z něj
14. MĚKKÝŠI
Historie
Aktuální jídelníček
Středa 4. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Rajčatová s kapáním, Pikantní vepřové a krůtí nudličky, dušená rýže,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Rajčatová s kapáním, Jogurtové kuřecí řízečky, brambory maštěné máslem, čínské zelí,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 5. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Čočková, Zapečené těstoviny se zeleninou, vejci a sýrem, salát Coleslaw, jogurt ,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Čočková, Drůbeží játra na žampionech, bulgur s pečenou těstovinou, jogurt,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 6. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Česneková s bramborem, Hovězí tokáň, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Česneková s bramborem, Žemlovka s jablky a tvarohem,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 9. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Hovězí vývar s abecedou, Hovězí kostky v rajčatové omáčce, těstovinová kolínka,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Hovězí vývar s abecedou, Rizoto z vepřového masa se zeleninou sypané sýrem, okurka,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Úterý 10. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Z míchaných luštěnin, Bramborové šišky s mákem, kompot,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Z míchaných luštěnin, Halušky se smetanovým špenátem a nivou,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Středa 11. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Pohanková se zeleninou, Smažený vepřový řízek, brambory maštěné máslem, salát mrkvový s jablky,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Pohanková se zeleninou, Vepřový vrabec, hlávkové zelí, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 12. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Boršč, Treska tmavá zapečená ve smetanové omáčce s žampiony, brambory, ledový salát,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
04 -Ryby
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Boršč, Mexická fazolová pánev, dušená rýže,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 13. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Kmínová s kapáním, Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Kmínová s kapáním, Pomalu pečené hovězí kousky v tomatech s mrkví, kmínem a česnekem, špecle,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 16. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Zeleninová s jáhlami, Nudličky pana purkrabího s kuřecími jatýrky, dušená rýže,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Zeleninová s jáhlami, Vepřový řízek na ruby, bramborová kaše, krájená zelenina,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Úterý 17. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Bramborová, Vařené vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Bramborová, Filet mahi mahi pečený na bylinkovém oleji podávaný na listovém salátu, bramborovo-karot
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
04 -Ryby
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Bramborová, Filet mahi mahi pečený na bylinkovém oleji podávaný na listovém salátu, bramborovo-karotkové pyré,
Středa 18. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Špenátová se smaženým hráškem, Plněný kuřecí steak se šunkou a sýrem, brambory, zeleninový salát,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Špenátová se smaženým hráškem, Koblihy s marmeládou,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
12 -Oxid siřičitý a siřičitany

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 19. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Masový vývar s nudlemi, Hovězí guláš, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Masový vývar s nudlemi, Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, kysané zelí,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
12 -Oxid siřičitý a siřičitany

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 20. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Květáková, Medailonky z krůtích prsou přelité naší sýrovou omáčkou, brambory,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Květáková, Srbské žebírko,dušená rýže
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 23. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Gulášová z bílých fazolí, Těstoviny s tvarohem, kompot,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Gulášová z bílých fazolí, Pečený vepřový vrabec, zadělávaná mrkev s hráškem, brambory,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Úterý 24. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Drůbeží s masem a nudlemi, Ruská hovězí pečeně, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Drůbeží s masem a nudlemi, Bulgureto s restovanou cibulkou, zeleninou a černou čočkou, salát zelný s
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Drůbeží s masem a nudlemi, Bulgureto s restovanou cibulkou, zeleninou a černou čočkou, salát zelný s jogurtovým dresinkem,
Středa 25. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
Kmínová s kapáním, Pečené kuřecí stehýnko na zelí, brambory,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Kmínová s kapáním, Karbenátek pečený, bramborový salát,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 26. 10.
oběd I
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Pátek 27. 10.
oběd I
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Pondělí 30. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II
Úterý 31. 10.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II